Програми


Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


Актуално от SIS 30.07.2021

Прочети

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“


Актуално от SIS 30.07.2021

Прочети

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

Програмата за морско дело и рибарство (2014- 2020)


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП “Околна среда”


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП “Добро управление”


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП “Региони в растеж”


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП “Развитие на човешките ресурси”


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП „Иновации и Конкурентоспособност”


Актуално от SIS 18.11.2015

Прочети