Програми


Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


Актуално от SIS 30.07.2021

Прочети

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“


Актуално от SIS 30.07.2021

Прочети

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.083 „ Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на малките и средни предприятия”


Актуално от SIS 25.08.2020

Прочети

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия – Март 2020 г.


Актуално от SIS 27.02.2020

Прочети

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия – Декември 2019 г.


Актуално от SIS 27.02.2020

Прочети

Септември 2019 ще стартира процедура за подбор на проекти за стимулиране на внедряване на иновации в съществуващи предприятия


Актуално от SIS 11.09.2019

Прочети

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

Програмата за морско дело и рибарство (2014- 2020)


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП “Околна среда”


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП “Добро управление”


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП “Региони в растеж”


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП “Развитие на човешките ресурси”


Актуално от SIS 23.11.2015

Прочети

ОП „Иновации и Конкурентоспособност”


Актуално от SIS 18.11.2015

Прочети