Политика за поверителност

 

Прозрачност при обработване на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни, СИС Европейско финансиране ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

 

За контакт с Комисията за защита на личните данни:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

За контакт с Длъжностното лице по защита на данните: 

Ивона Бончева

dpo@siseufunding.com  *

* Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от СИС Европейско финансиране ЕООД в качеството му на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

  • Човешки ресурси;
  • Контрагенти;
  • Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КЗЛД в качеството ѝ на администратор на лични данни;
  • Абонати на информационен бюлетин.

 

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на СИС Европейско финансиране ЕООД.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. СИС Европейско финансиране ЕООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

СИС Европейско финансиране ЕООД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. СИС Европейско финансиране ЕООД връща документите, по начина, по който са подадени.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, СИС Европейско финансиране ЕООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на ЗЗД, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено взакон.

 

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред СИС Европейско финансиране ЕООД в качеството му на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред СИС Европейско финансиране ЕООД, за личните данни, които дружеството обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред СИС Европейско финансиране ЕООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон. 

Абонати на информационен бюлетин

СИС Европейско финансиране ЕООД издава Информационен бюлетин, съдържащ новини за работата на дружеството, полезни становища във връзка с възможностите за европейско финансиране, информация за предстоящи покани за проектни предложения и други подобни, касаещи основната дейност на СИС Европейско финансиране ЕООД.

За да получавате информационния бюлетин, веднага след неговото издаване, Вие трябва да се регистрирате, като предоставите на дружеството Вашия електронен адрес. Независимо дали в конкретния случай електронният адрес представлява лични данни или не, СИС Европейско финансиране ЕООД ще използва предоставените електронни адреси само за целите на доставянето на Информационния бюлетин.

Лицата имат право да се откажат по всяко време от получаването на бюлетина по електронната поща, като заявят това по електронната поща пред СИС Европейско финансиране ЕООД или като използват включена в бюлетина хипервръзка (линк) към уеб-базиран формуляр за отказ, без да посочват мотиви за това.

 

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги

Когато желаете да се ползвате от услугите на СИС Европейско финансиране ЕООД през предоставените за целта форми на уебсайта или на специално изготвена за целта страница (landing page), както и когато се абонирате за бюлетина на СИС Европейско финансиране ЕООД, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен облачен сървър, разположен в помещение на доставчик на облачна услуга с най-високо ниво на защита. СИС Европейско финансиране ЕООД използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга (подготовка на проектно предложение, изготвяне на персонализирана оферта, предварителна оценка или други подобни). СИС Европейско финансиране ЕООД не предоставя тази информация на трети лица.

 

Използване на бисквитки

„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

Нашият уеб сайт използва „бисквитки”, необходими за неговото функциониране. Използваните бисквитки служат за разграничаване на сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, за работа на банера за съгласие с използваните бисквитки. Повече информация можете да намерите на страницата за бисквитките: (линк)

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

 

Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на СИС Европейско финансиране ЕООД събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozilla, Edge, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър, разположен в сървърно помещение на Superhosting.bg.

 

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на СИС Европейско финансиране ЕООД към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от СИС Европейско финансиране ЕООД, моля, свържете се с нас на адрес  dpo@siseufunding.com