Национален иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”

Основната цел на Националния иновационен Фонд е насърчаване на научно-изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията. Друга основна цел е насърчаване реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Във връзка със старта на процедурата Ви предоставяме информация относно условията за кандидатстване с цел, при интерес от Ваша страна, да предприемете действия по подготовка на проектно предложение.

  • Краен срок: 09.08.2019 г., 17.30 часа включително;
  • Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България;
  • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 500 000 лева;
  • Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.

 

Проектът се изпълнява на отделни етапи, като:

Минимална продължителност Максимална продължителност
 

не може да е по-малко от 3 месеца от датата на влизане в сила да договора

 

на един етап от проекта не може да надхвърля 12 месеца от датата на влизане в сила да договора

Интензитет на помощта:

За индустриални научни изследвания За експериментално развитие
50% 25 %

Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени с:

10% за средни предприятия;

20% за малки предприятия;

до 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие;

Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи.

Партньорството по настоящата процедура е допустимо, но не е задължително!

 

Допустими кандидати и партньори по настоящата процедура са:

  1. Предприятие – регистрирано смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз;
  2. Партньор – предприятие, регистрирано по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава- членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице;

При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор предприятие) е координатор, и има статут на кандидат в конкурсната сесия като подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта).

 

Тематични области, в които трябва да бъдат разработени научноизследователските и развойни проекти:

  1. Информатика и ИКТ;
  2. Мехатроника и чисти технологии;
  3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
  4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;