ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”

ФОНД “Условия на труд”

Цел:

Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Допустими дейности за финансиране

 1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.
 2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:

а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на

труда;

д) подобряване на санитарно- хигиенните условия; е) обезопасяване на машини и съоръжения;

ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;

 1. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести;
 2. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;
 3. Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
 4. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

Допустими кандидати

Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.

За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да кандидатстват

физически и юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в Наредба №1 от 23.03.2006г.

За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести имат право да кандидатстват само лечебните заведения, които отговорят на изискванията регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г.

За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания могат да кандидатстват министерства и ведомства.

Изисквания към проектите:

Критерии за оценка

 

 1. Сума на проекта и сума за финансиране от Фонд “Условия на труд”;
 2. Брой работещи, които ще бъдат обхванати от проекта и на които се подобряват условията на труд;
 3. Брой на параметрите, които са обект на решаване с проекта:
 • микроклимат;
 • прах;
 • шум;
 • вибрации;
 • осветление;
 • лъчения (йонизиращи, нейонизиращи);
 • безопасност;
 • тежест на труда;
 • химични агенти;
 • биологични агенти

 

 1. Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда;
 2. Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейност

Бюджет:

4 158 000 лв.

Безвъзмездно финансиране и интензитет на помощта:

Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените и действително направени разходи по проекта с който се кандидатства.

Плащания:

Балансово.

Краен срок:

Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителят на фонда.