Станете наш клиент и ще Ви консултираме безплатно преди написване на Вашия проект РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

Станете наш клиент и ние ще Ви консултираме безплатно преди написване на Вашия проект РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ.

При необходимост, ще финансираме Вашето самоучастие, чрез Микрофинансиращата ни институция СИС Кредит!

Безвъзмездната финансова помощ за повишаване на иновационния капацитет на предприятията се отпуска в рамките на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Помощта по тази програма цели да стимулира нарастването на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

КОЙ Е ПОДХОДЯЩ:
• кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство
• кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.).

Допустими по настоящата процедура ще бъдат дейности по разработване на иновации в тематичните области на Иновативна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):
1. приложни научни изследвания в предприятието;
2. проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
3. създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
4. тествания, изпитвания, измервания.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ РАЗХОДИ:

• Инвестиционни разходи за закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА);
• Разходи за услуги;
• Оперативни разходи.

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
• Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 100 000 лева
• Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
• Микро и малки предприятия: 500 000 лева
• Средни предприятия: 750 000 лева
• Големи предприятия: 1 000 000 лева

Интензитет на помощта: 50% – 80%

Микрофинансииращата ни институция СИС Кредит може да финансира Вашето самоучастие по ОП “Иновации и конкурентоспособност” Разработване на продуктови и производствени иновации!

Бюджет: 68 454 050 лева

За повече информация – www.siseufunding.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Т: 0898 71 13 24
Е: eufunding@sis.bg