РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

В настоящия раздел Ви информираме за тематичните цели и инвестиционни приоритети при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

Цел:

Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Допустими дейности за финансиране

Елемент А

 1. Извършване на           тествания,         изпитвания,      измервания,    необходими    за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

 1. Придобиване на           дълготрайни    материални     активи (ДМА),                необходими    за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 4. Визуализация на проекта.

Допустими кандидати

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите   или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.).

3) С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати/партньори, които са:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение Т към Условията за кандидатстване.
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 • микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение С), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение Т към Условията за кандидатстване.
 • малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение С), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на  територията  на   селските  райони  съгласно  определението  в  т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение Т към Условията за кандидатстване.
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение У)  попадат  в  Сектор  С  –  код  на  икономическа  дейност   10

„Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

–              10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

–              10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

–              10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

–              10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

–              10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

–              10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

–              10.81. „Производство на захар”;

–              10.83. „Преработка на кафе и чай”;

–              10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

–              10.91. „Производство на готови храни за животни”;

–              11.02. „Производство на вина от грозде”;

–              11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

–              11.06. „Производство на малц”.

4)            Кандидатите/партньорите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и по-конкретно, ако:

Основната им икономическа дейност или дейността, за която кандидатстват, се отнася до:

 • сектора на  рибарството  и  аквакултурите,  уредени  с  Регламент   (ЕС) № 1379/2013;
 • сектора на първично производство на селскостопански продукти;
 • сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:

–              когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или

–              когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

 • помощи за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.

Партньори:

1)            Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са: а) Акредитирани български висши училища, или

б) Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование), или

в) Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките, или

г) Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията, или

д) Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

2)            Допустими по настоящата процедура са само партньори, които отговарят на определението за „предприятие“, посочено в § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия.

Допустими проекти:

1)            Изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

 • ИКТ и информатика:

−        производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

−             ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;

−             3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

−             Big Data, Grid and Cloud Technologies;

−             безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

−             езикови технологии;

−             уеб, хибридни и “native” приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

−             използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

 • мехатроника и чисти технологии:

−             производство на базови  елементи, детайли,  възли и  оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

−             машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

−             инженеринг,    реинженеринг               и             продължаване               на           жизнения          цикъл   на индустриални машини, уреди и системи;

−             системи              за           автоматизирано            и             софтуерно         подпомагано   управление      с приложение в производството;

−             вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;

−             създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

−             роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;

−             проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

−             био-мехатроника;

−             интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

−             чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии :

−       методи за чисто производство,  съхранение,  преработка  и  достигане  до  крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

−             производство  на   специализирани  храни   и  напитки  (бебешки   и   детски,

„космически“ храни);

−             производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

−             персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

−             медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

−             нано-технологии в услуга на медицината;

−             био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

−             „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

−             производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;

−             зелена икономика.

 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

−            културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

−             компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

−             алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

−             производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.

2)            Проектите трябва да са насочени към разработване на иновация.

За разработване на иновация следва да се приема:

„разработване на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки“.

За целите на процедурата съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните типове иновации:

 • Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е  нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
 • Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
 • Маркетингова иновация е нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;
 • Организационна иновация е нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

3) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

 • TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;
 • TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;
 • TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;
 • TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС, одобренa с Решение на Министерски съвет № 857 от 03.11.2015 г. Съгласно одобрената ИСИС, публикувана на страницата на Министерство на икономиката.

Продължителност на проектите: 24 месеца

Бюджет:  68 454 050 лева

Размер на допустимите разходи:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ               100 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

Микро и малки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 1 000 000 лева

Интензитет на помощта: 50% – 80%

Краен срок за подаване на проектни предложения: 26.09. 2017 г.