ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

АКО ЖИВЕЕТЕ В СЕЛСКИ РАЙОН И ИМАТЕ НУЖДА ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ, ТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Е НАСОЧЕНА КЪМ ВАШИТЕ НУЖДИ.

Допустими кандидати:
Земеделски производители
Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Микропредприятия,
 регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.

          Изисква се кандидатите:

 • които са физически лица да имат постоянен адрес на територията на селския район,
  а юридическите лица да имат седалище на съответната територия.

          За кандидатите-земеделски производители се изисква:

 • стандартенят производствен обем на стопанството им да е над 8 000 евро

          Необходимо е:

 • инвестицията да се осъществява в селски район;
 • инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
 • кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/10 години при СМР.

  ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

          Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
 • развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);
 • производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);
 • развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

  Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:

 • изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планински курорти с развит масов туризъм.

Минимален размер на финансовата помощ10 000 евро
Максимален размер на финансовата помощ-600 000 евро.

Отваряне и прием: октомври-ноември 2017г.