Подмярка: 6.4.1. — „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – Производство

BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“  ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

 

Основна цел

Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;

Намаляване на сезонните колебания в заетостта;

Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;

Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Очаквани резултати

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности, насочени към производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали) е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони.

Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

Процедурата ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително намаляване на вредните емисии и отпадъците, в изпълнение на политиката за опазване на околната среда.

Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне включването на иновациите в производствените дейности на предприятията в селските райони.

Индикатори

 1. Общо публични разходи (Показател О1)
 2. Общ размер на инвестициите (Показател О2)
 3. Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа (Показател О3)
 4. T20: брой работни места, разкрити в подпомогнатите проекти

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Микро предприятия, които не са земеделски стопани Земеделски стопани
58 674 000,00 лева

30 000 000,00 евро

35 204 400,00 лева

18 000 000,00 евро

23 469 600,00  лева

12 000 000,00  евро

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

До левовата равностойност на 200 000 евро в режим “de minimis”

Съфинансиране

Минимум 50% от общите допустими разходи по проекта

Минимален и максимален размер на разходите по проекта:

Минимум – левовата равностойност на 10 000 евро (19 558 лева)

Максимум – левовата равностойност на 600 000 евро (1 173 480 лева)

Допустими кандидати

 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по ТЗ или Закона за кооперациите, със седалище или клон със седалище на територията на селски район и са независими предприятия съгласно чл. 4, ал. 2 ЗМСП.
 • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, със стандартен производствен обем на стопанството минимум 8000 евро (вкл. намерения за засаждане/засяване) и да са получили най-малко 50% от приходите си от земеделски дейности или СЕПП, или приход от преработка на земеделска продукция, и да са микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП

Краен срок кандидатстване и начин

07.12.2018 г., 17.30 часа

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Допустими дейности

 • Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (минимум 75% от инвестиционните разходи), включително производство на енергия и течни горива от възобновяеми източници за собствено потребление. Производството може да е в разделите 10, 11 и 13-32 на Сектор „Преработваща промишленост“ на Класификатора на икономическите дейности на Националния статистически институт;
 • Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности;

Допустими разходи

 1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3 Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности – до 10% от разходите по т. 1, 2 и 5 (СМР или закупуване на машини и оборудване, нематериални инвестиции) ;

 1. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;

5 Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки – до 10% от сумата на разходите по предходните точки.

6 Общи разходи, свързани с разходите по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – до 12% от сумата на допустимите разходи по-горе, от които:

 • за подготовка и управление на проекта – до 5% от разходите по предходните точки;
 • за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект – до 2,5% от разходите по т. 1 и 2 (СМР или закупуване на машини и оборудване)
 • Строителен надзор – до 1% от разходите по т. 1 и 2 (СМР или закупуване на машини и оборудване)
 • За други консултации (относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост) – до 2,5% от разходите по т. 1, 2 и 5 (СМР или закупуване на машини и оборудване, нематериални инвестиции)

 

Приоритизация

 • Проекти на тютюнопроизводители;
 • Проекти от новосъздадени предприятия в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С18 “Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители”;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С25 “Производство на метални изделия, без машини и оборудване”;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • Проекти на кандидати, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Русе, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Разград;
 • Проекти, които създават работни места и осигуряват заетост
 • Проекти с инвестиции в намаляване на емисиите и/или отпадъците от производство;
 • Проекти на територията на Натура 2000
 • Проекти, включващи иновации – “Иновации” са: иновативен продукт, произвеждан от предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение.
 • Проекти изцяло за производство;

Максимална продължителност на проекта: 24 месеца от сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а в случай на проекти с предвидени строително-монтажни работи – 36 месеца, но не по-късно от 15 септември 2023 г.