ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ – Услуги

BG06RDNP001-6.003 “РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ ” ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“  ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

 

Основна цел

Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места.

Намаляване на сезонните колебания в заетостта.

Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;

Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Очаквани резултати

Подпомагането на инвестициите в развитие на услуги във всички сектори, както и други неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони.

Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

Процедурата ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително намаляване на вредните емисии и отпадъците, в изпълнение на политиката за опазване на околната среда.

Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне включването на иновациите в областта на услугите в селските райони.

Индикатори

 1. Общо публични разходи (Показател О1)
 2. Общ размер на инвестициите (Показател О2)
 3. Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа (Показател О3)
 4. T20: брой работни места, разкрити в подпомогнатите проекти

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

 

 1. Общият размер на БФП по настоящата процедура е:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Национално съфинансиране
68 453 000.00  лева 58 185 050.00 лева 10 267 950.00 лева
35 000 000.00 евро 29 750 000.00 евро 5 250 000.00 евро

 

 1. Размер на БФП за кандидати микропредприятия и земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“:
„Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“  и „Дневни грижи за малки деца“
13 690 600.00 лева

7 000 000.00 евро

 1. Размер на БФП за допустими кандидати извън т. 2:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за допустими кандидати извън т. 2 3.1 Размер на безвъзмездната финансова помощ за микропредприятия, които не са земеделски стопани 3.2 Размер на безвъзмездната финансова помощ за земеделски стопани
54 762 400.00 лева

28 000 000.00 евро

32 857 440.00 лева

16 800 000.00 евро

21 904 960.00 лева

11 200 000.00 евро

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

До левовата равностойност на 200 000 евро в режим “de minimis”

Съфинансиране

Минимум 50% от общите допустими разходи по проекта

Минимален и максимален размер на разходите по проекта:

Минимум – левовата равностойност на 10 000 евро (19 558 лева)

Максимум – левовата равностойност на 600 000 евро (1 173 480 лева)

Допустими кандидати

 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по ТЗ или Закона за кооперациите, със седалище или клон със седалище на територията на селски район и са независими предприятия съгласно чл. 4, ал. 2 ЗМСП.
 • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, със стандартен производствен обем на стопанството минимум 8000 евро (вкл. намерения за засаждане/засяване) и да са получили най-малко 50% от приходите си от земеделски дейности или СЕПП, или приход от преработка на земеделска продукция, и да са микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП

Краен срок кандидатстване и начин

07.12.2018 г., 17.30 часа

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Допустими дейности

 1. Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности (минимум 75% от заявените допустими разходи по проекта). Услугите могат да бъдат в областите:

В08 „Добив на неметални суровини и материали“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Е38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“

Е39 „Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци“

F41 „Строителство на сгради”

F42 „Строителство на съоръжения”

F43 „Специализирани строителни дейности”

G 45 „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт”

G 46 „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети”

G 47 “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети”

H 52 “Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта”

H 53 „Пощенски и куриерски дейности”

J 58 “Издателска дейност”

J 59 “Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и  издаване на музика”

J 60 “Радио- и телевизионна дейност”

J 61 “Далекосъобщения”

J 62  “Дейности в областта на информационните технологии”

J 63 “Информационни услуги”

L 68 “Операции с недвижими имоти”

M 69 “Юридически и счетоводни дейности”

M 70 “Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението”

M 71 “Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи”

M 72 “Научноизследователска и развойна дейност”

M 73 “Рекламна дейност и проучване на пазари”

M 74 “Други професионални дейности”

M 75 “Ветеринарномедицинска дейност”

M 78 “Дейности по наемане и предоставяне на работна сила”

M 80 “Дейности по охрана и разследване”

M 81 „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване”

M 82 “Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност – без 82.91 „Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация“

P 85.5 „Други образователни дейности“

Q 86.2 „Извънболнична лекарска практика“

Q 87 “Медико-социални грижи с настаняване”

Q 88 “Социална работа без настаняване”

R 90 “Артистична и творческа дейност”

R 91 “Други дейности в областта на културата”

R 93.1 „Дейности в областта на спорта“

S 95 “Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи”

S96.01 „Пране и химическо чистене“

S96.02 „Фризьорски и козметични услуги“

S96.03 „Организиране на погребения и свързани с тях услуги“

 

 1. Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз;

 

Допустими разходи

 1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3 Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности – до 10% от разходите по т. 1, 2 и 5 (СМР или закупуване на машини и оборудване, нематериални инвестиции) ;

 1. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;

5 Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки – до 10% от сумата на разходите по предходните точки.

6 Общи разходи, свързани с разходите по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – до 12% от сумата на допустимите разходи по-горе, от които:

 • за подготовка и управление на проекта – до 5% от разходите по предходните точки;
 • за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект – до 2,5% от разходите по т. 1 и 2 (СМР или закупуване на машини и оборудване)
 • Строителен надзор – до 1% от разходите по т. 1 и 2 (СМР или закупуване на машини и оборудване)
 • За други консултации (относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост) – до 2,5% от разходите по т. 1, 2 и 5 (СМР или закупуване на машини и оборудване, нематериални инвестиции)

 

Приоритизация

 • Проекти на тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“.
 • Проекти на кандидати, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Русе, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Разград;
 • Проекти, които създават работни места и осигуряват заетост
 • Проекти на територията на Натура 2000
 • Проекти, включващи иновации – “Иновации” са: иновативен продукт, произвеждан от предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение.
 • Проекти в областта на медицината, търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки, социални грижи с настаняване на възрастни хора и хора с физически увреждания, дневни грижи за малки деца, ремонт на машини и оборудване, техническо обслужване и ремонт на автомобили, дейности по охрана и разследване, спортни дейности;

Максимална продължителност на проекта: 24 месеца от сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а в случай на проекти с предвидени строително-монтажни работи – 36 месеца, но не по-късно от 15 септември 2023 г.