ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ – Занаяти

BG06RDNP001-6.002 „ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“  ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

 

Основна цел

Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;

Намаляване на сезонните колебания в заетостта;

Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Очаквани резултати

Подпомагането на инвестициите в развитие на занаяти и занаятчийска дейност е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони.

Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

Процедурата ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително намаляване на вредните емисии и отпадъците, в изпълнение на политиката за опазване на околната среда.

Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне развитието на традиционните български занаяти, включително и чрез предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности.

Индикатори

 1. Общо публични разходи (Показател О1)
 2. Общ размер на инвестициите (Показател О2)
 3. Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа (Показател О3)
 4. T20: брой работни места, разкрити в подпомогнатите проекти

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Национално съфинансиране
5 867 400.00 лева 4 987 290.00 лева 880 110.00 лева
3 000 000.00 евро 2 550 000.00 евро 450 000.00 евро

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

До левовата равностойност на 200 000 евро в режим “de minimis”

Съфинансиране

Минимум 50% от общите допустими разходи по проекта

Минимален и максимален размер на разходите по проекта:

Минимум – левовата равностойност на 10 000 евро (19 558 лева)

Максимум – левовата равностойност на 600 000 евро (1 173 480 лева)

Допустими кандидати

 • Физически лица с постоянен адрес на територията на селски район съгласно Приложение №1, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани.
 • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, със стандартен производствен обем на стопанството минимум 8000 евро (вкл. намерения за засаждане/засяване) и да са получили най-малко 50% от приходите си от земеделски дейности или СЕПП, или приход от преработка на земеделска продукция, и да са микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП

Краен срок кандидатстване и начин

07.12.2018 г., 17.30 часа

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Допустими дейности

Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности), включително за производство на енергия от възобновяеми източници;

Допустими разходи

 1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3 Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности – до 10% от разходите по т. 1, 2 и 5 (СМР или закупуване на машини и оборудване, нематериални инвестиции) ;

 1. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;

5 Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки – до 10% от сумата на разходите по предходните точки.

6 Общи разходи, свързани с разходите по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – до 12% от сумата на допустимите разходи по-горе, от които:

 • за подготовка и управление на проекта – до 5% от разходите по предходните точки;
 • за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект – до 2,5% от разходите по т. 1 и 2 (СМР или закупуване на машини и оборудване)
 • Строителен надзор – до 1% от разходите по т. 1 и 2 (СМР или закупуване на машини и оборудване)
 • За други консултации (относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост) – до 2,5% от разходите по т. 1, 2 и 5 (СМР или закупуване на машини и оборудване, нематериални инвестиции)

 

Приоритизация

 • Проекти на кандидати, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Русе, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Разград;
 • Проекти, включващи демонстрационни дейности;
 • Проекти с инвестиции в намаляване на емисиите и/или отпадъците от производство;
 • Проекти на територията на Натура 2000
 • Проекти, включващи иновации – “Иновации” са: иновативен продукт, произвеждан от предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение.

Максимална продължителност на проекта: 24 месеца от сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а в случай на проекти с предвидени строително-монтажни работи – 36 месеца, но не по-късно от 15 септември 2023 г.