Подкрепа на предприемачеството и капацитет за растеж на МСП

По време на настоящия програмен период по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. в рамките на приоритетна ос 2 “Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” са определени следните инвестиционни приоритети:

2.1. Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството
2.2. Капацитет за растеж на МСП

Общата цел и на двата инвестиционни приоритета е повишаване на предприемаческата активност от 10% през 2012-та година на 12% до 2020г.

Втората приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” е насочена към повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за стартиране и развитие бизнес в приоритетни сектори на икономиката. В рамките на тази ос ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори – фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, ИКТ, здравеопазване, културни и творчески индустрии, автомобили и компоненти, и по-традиционни сектори, като туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия, но подкрепата няма да се ограничава само до тях.

Допустими кандидати:

• стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, както и предприятия, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, предприятия развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване и др.

• съществуващи микро, малки и средни предприятия в секторите (съгласно определените сектори в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.), клъстери с потенциал за добавена стойност за растеж, приложими институции и организации на бизнеса, както и такива, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

Допустими дейности: Предвижда се подкрепата да е насочена към следните индикативни групи дейности:

• финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството, включително финансови инструменти, комбинирани с безвъзмездна финансова помощ;

• насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.

  • общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;• подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет;

    • подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.


Бюджет
: 100 000 евро.

Краен срок за представяне на проектно предложение: януари 2018г.