Оперативна програма-“Развитие на човешките ресурси” BG05M9OP001-1.021 “Обучения на заети лица”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Цел:

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процдурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще  се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Допустими дейности за финансиране

 1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица
 2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” , Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
 3. Дейности за организация и управление на проекта
 4. Дейности за информация и комуникация

Допустими кандидати:

 1. Работодател – всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.;
 2. социален партньор – в качеството на работодател. Допустимите социални партньори са:
 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българската стопанска камара;
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската търговско-промишлена палата;
 • Съюзът за стопанска инициатива;
 • Конфедерацията на независимите синдикати в България; КТ „Подкрепа“.

 

Изисквания към проектите:

Допустимата целева група по настоящата процедура е: Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица.

За целите на настоящата процедура целевата група следва да е съставена единствено от заети лица в предприятията кандидат/партньор/и. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група.

За целите на настоящата процедура се приема, че заетите лица включват наетите и самонаетите лица на 15 и повече навършени години.

 • Наети лица – това са лицата, извършващи в обществения сектор или за частен работодател работа, за която получават възнаграждение под формата на работна заплата. В наетите лица се включват лица, работещи по трудово правоотношение.
 • Самонаети лица – това са лицата, ангажирани със самостоятелен бизнес или свободна (частна) практика.

Партньорство:

Допустим партньор е:

 1. Работодател
 2. Центрове за професионално обучение (ЦПО) – в случаите когато те са 100 % собственост на кандидата
 3. Социален партньор – в качеството на работодател. Допустимите социални партньори са:

 

 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българската стопанска камара;
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската търговско-промишлена палата;
 • Съюзът за стопанска инициатива;
 • Конфедерацията на независимите синдикати в България;
 • КТ „Подкрепа“.

 

Продължителност на проектите:

Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 30.06.2019

Бюджет:

50 000 000 лв.

Размер на допустимите разходи:

Компонент I:

 • Минимален размер на помощта – 50 000 лв.
 • Максимален размер на помощта – 3 911 660 лв.

Компонент II:

 • Минимален размер на помощта: 15 000 лева
 • Максимален размер на помощта: 391 166 лева

Интензитет на помощта:

Компонент I:

50-70%

Когато помощите се предоставят в сектора на морския транспорт, интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 100 % от допустимите разходи, при условие че  са изпълнени следните условия:

 • обучаващите се не са активни членове на екипажа, а част от извънщатния състав на борда на кораба;
 • обучението се провежда на борда на кораби, вписани в регистрите на Европейския съюз.

Компонент II

Не се изисква съфинансиране.

Плащания:

Авансово, междинно и балансово.

Краен срок:

15.08.2017 г. – 17:30 ч.