„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.024

„Насърчаване на предприемачеството“

Основна цел

Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства, а именно: секторите на творческите индустрии, производството на продукти (стоки и/или услуги) свързани със застаряването на населението, полагането на грижи и здравеопазването.

Очаквани резултати

Постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия, създаване и стабилност на работни места и постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).

Индикатори

 • Нови предприятия, съществуващи две години след създаването си;
 • Брой подпомогнати нови предприятия;
 • Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства;
 • Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия (отчита се до шестия месец след приключване на проекта);
 • Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби (отчита се до третата година след приключване на проекта);
 • Прогнозна стойност на EBITDA (отчита се до третата година след приключване на проекта);

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

67 227 768.06 лева, разпределени както следва:

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства: 30 252 495.63 лева

Сектори с изключение на ИКТ: 30 252 495.63 лева

ИКТ сектори: 6 722 776.80  лева

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

Минимален размер: 50 000 лева

Максимален размер: 200 000 лева

Безвъзмездната финансова помощ не може да надхвърля 80% от допустимите разходи по проекта.

Съфинансиране

Минимум 20% от допустимите разходи по проекта.

Минимален и максимален размер на разходите по проекта:

Минимален размер: 62 500 лева

Максимален размер: 250 000 лева

Допустими кандидати

Юридически лица и еднолични търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са независими микро-, малки или средни предприятия съгласно чл. 3 и 4 от ЗМСП и са регистрирани след 31.12.2016 г. Най-малко 50% от предприятието следва да са притежание на едно физическо лице-предприемач, което не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала на друго юридическо лице или ЕТ, с изключение на такива, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години. Съответствието с тези изисквания трябва да се запази до приключване на проекта.

Не са допустими микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Допустими сектори

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ (без производство на пелети)

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

Краен срок кандидатстване и начин

Първи краен срок: 08.10.2018 г., 16.30 часа, за кандидати, осъществяващи дейност в секторите, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;

 

Втори краен срок: 10.12.2018 г., 16.30 часа за кандидати, осъществяващи дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства;

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Допустими дейности

1) Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – задължителна!

2) Дейност за визуализация на проекта.

Допустими разходи

1) Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, нает на трудов договор за минимум 4 часа на ден при пълна месечна заетост и необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта. Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2018 г.) от 2 600 лева. Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец. Квалифицираният персонал (не повече от три лица) може да включва както предприемача, така и квалифицирани лица, различни от него, включително съдружници, лица, които са наети на трудов договор или предстои да бъдат наети. В разходите за възнаграждения могат да бъдат включени и квалифицирани лица, които не са обект на оценка.

2) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително разходи за доставка, монтаж, инструктажи и други съпътстващи разходи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).

3) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.

4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.

5/ Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.

6/ Разходи за външни услуги – до 25 000 лева:

 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
 • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • създаване на интернет страница на кандидата;
 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Приоритизация

 • Проекти на жени предприемачи;
 • Проекти на лица до 29 години (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 години (ненавършени);
 • Проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград
 • Проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС:
 • Информатика и ИКТ;
 • Мехатроника и чисти технологии;
 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;

Максимална продължителност на проекта: 18 месеца от сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ